تنظیم کلسترول و فشارخون ، خاصیت آنتی اکسیدانی ،ضد افسردگی

وجودزیره سبز،زنیان، زعفران، عصاره کرفس و چای سبز باعث کاهش سایز می شود